Håndtering af plast i Renosyd

Cirkulær plastøkonomi - der er mange led i kæden.

Renosyd indsamler i alt ca. 800 ton plast om året fra kunderne. Størstedelen fra vores genbrugspladser, nemlig ca. 550 ton, og ca. 250 ton indsamles som emballageplast ved husstandene. 

Plast bliver produceret af olie, og der er derfor en miljøfordel i at indsamle og genanvende så meget plast som muligt. Derfor skal vi blive ved med at indsamle plast i Odder og Skanderborg Kommuner. Og fremover mere, end vi allerede gør.

Læs mere om vores ambitiøse mål i Affaldsplanen.

 

Links til yderligere information

Pressemeddelelse 01.10.2019: Plast kan genanvendes

Artikel i Midtjyllands avis 02.10.2019: Renosyd: Tillid og samarbejde er bedre end kontrol... (for abonnenter)

Pressemeddelelse 09.10.2019: Vi skal sortere mere plast - også det sorte

FAQ 09.10.2019: Vi skal sortere mere plast - også det sorte

Læserbrev 11.10.2019: Renosyd åbner for posen med plast

Billedtekst: Pose med plastgranulat fra Renosyds bestyrelse’s studietur til Dansk Affaldsminimering juni 2019.

Dansk Affaldsforenings plastpolitik 2019: Danmark fri for fossil plastik i 2050

TV2-nyhed 29.09.2019: Dansk plastaffald i Malaysia

Artikel i Midtjyllands Avis 02.10.2019: Kan vi stole på, at vores plastic-affald ikke havner i Malaysia? (for abonnenter)

Læserbrev fra Carsten Bach i Lokalavisen Skanderborg 08.10.2019: Kære borgmester. Hvor bliver plastaffaldet af?

 

Renosyd indsamler 5 typer plast på genbrugspladserne

På genbrugspladserne indsamler vi 5 forskellige fraktioner. Det gælder generelt, at jo bedre vi kan skille plastaffaldet i forskellige fraktioner – desto bedre afsætningsmuligheder og højere genanvendelsesgrad kan vi opnå. Vi har løbende til vurdering, om det giver mening at udvide med yderligere sortering.

Når kunderne har sorteret i de 5 forskellige containere, skal plasten derfor sorteres yderligere, inden den kan genanvendes og bruges i nye produkter. 

 

Renosyd har indgået aftaler med en række firmaer, som håndterer sorteringen

 • Havemøbler afsættes til ”Dansk Affald” i Vojens. Her foretages en grov forsortering inden afsætning til udenlandske anlæg, fortrinsvis Holland.
 • Dunke afsættes gennem ”Danbørs” til sortering på tyske anlæg. Fraktionen er meget ensartet, hvilket sikrer en høj genanvendelsesgrad.
 • Folie (blød plast) afsættes gennem ”Danbørs” til firmaet ”Stella Pack” i Polen. Her fremstilles nye affaldsposer af folien med en genanvendelsesgrad på ca. 75%.
 • PVC* afsættes til ”Marius Pedersen A/S”, som samler fra forskellige kilder og afsætter til europæiske producenter. PVC genanvendes særligt til produktion af kloakrør, og har en genanvendelsesgrad på næsten 100%.
 • Hård plast afsættes til ”Scrap Solutions A/S”. Scrap Solutions forsorterer plasten på et anlæg i Nyborg, og færdigsorterer derefter på to anlæg i Tyskland, hvor de har købt behandlingskapacitet. Fraktionen består af mange forskellige plasttyper. Scrap Solutions dokumenterer indhold af forskellige plasttyper og genanvendelsesgrader i det leverede affald.

*Hård PVC kan genanvendes – mens blød PVC deponeres, da man endnu ikke har fundet genanvendelsesmuligheder, og det er for farligt at brænde af.

Se vores tabel med overblik over plasttyperne og genanvendelsen

Som det fremgår af noten i tabellen, så vil genanvendelsesgraden altid være højere jo "renere" plasttypen er. Så hvis vi i fremtiden kan sikre, at plasttyperne sorteres hver for sig, og producenterne stilles til ansvar og kun laver deres produkter af ensartede plasttyper, så vil genanvendelsesgraden som følge stige. 

 

Renosyd indsamler emballageplast ved husholdningerne 

Alle husstande i Skanderborg og Odder har en spand til emballage, som er hård plast, metal eller glas. Når emballagen er indsamlet, skal den sorteres, inden den kan afsættes til genanvendelse. Renosyd har pt. en kontrakt med ”Ribe Flaskecentral”, som har vundet opgaven efter et udbud.

 • Emballage afsættes til Ribe Flaskecentral, hvor det bliver sorteret ud i affaldstyper (metaldåser, jern, aluminium, PET plastik, anden plast, glasskår og genbrugelige vinflasker)
 • Ribe Flaskecentral foretager en manuel sortering af plasttypen PET, som afsættes separat.
 • Resten af emballageplasten afsættes til Pokas Arcadian Recycle Ltd fra Grækenland, primært til produktion af vejafskærmning.
 • Der går ca. 5% til forbrænding og ca. 0,6% til deponi. 

 

Udfordringer i genanvendelse af plast

Det er en udfordring at genanvende plast, idet der findes uendelig mange forskellige plasttyper, og mange plastprodukter er sammensat af flere forskellige plasttyper. Der er behov for, at der stilles krav til producenterne, så produkterne bliver mere ensartede og nemmere at genanvende.

Der er sket store ændringer på verdensmarkedet, siden Kina i praksis lukkede for import af plast i 2017. Det har sammen med beretningerne om de store mængder plast, der hvert år ender i verdenshavene, skærpet fokus på, hvad der sker med den indsamlede plast. Og det har medført, at store mængder plast, der før er eksporteret ud af Europa, skal finde genanvendelse indenfor Europa.

Vi ønsker at stille krav til modtageanlæggene om, at de har en høj grad OG kvalitet af genanvendelse – samt leverer dokumentation herfor.

Men en af udfordringerne for Renosyd og de andre danske kommuner er, at vore plastmængder er meget små i forhold til kapaciteten på de store sorteringsanlæg i udlandet. I en tid hvor mængderne af affaldsplast er stigende og kapaciteten er presset, er det vanskeligt for en lille leverandør som Renosyd, at komme igennem med krav til modtageanlæggene.

Vi skal have bedre styr på alle led i værdikæden, så vi kan løse problemerne indenfor EU. Heldigvis udvikler teknikken sig løbende, så hvad der ikke kan genanvendes i dag, kan måske i morgen. Emballagerne udvikler sig ligeså, så de bliver nemmere at genanvende.

Noget plast er ikke egnet til genanvendelse, og vi ønsker derfor at få det ud af værdikæden. Den bedste behandlingsmetode for det dårlige plast er at brænde det på et affaldsenergianlæg, hvor vi udnytter affaldet til el og varme.

Renosyd samarbejder med en lang række kommuner og affaldsselskaber, samt private firmaer, producenter og brancheforeninger om at øge genanvendelsen af plast fra Danmark.

 

CLEAN - fælles udbud af plast 

Renosyd var med i et stort EU-udbud sammen med 38 af landets kommuner, hvor mængderne skulle puljes. Det var forventningen, at vi i et stort samlet udbud kunne nå i mål med vores krav til genanvendelse og dokumentation, og gerne på sigt skabe grundlag for et sorteringsanlæg på dansk grund. 

Ambitionerne var høje netop for at opnå højere genanvendelse og ikke mindst sikre sporbarhed (hvad bliver plasten genanvendt til). 

Udbudet blev dog d. 12. august nedlagt af flere årsager. Læs her beskrivelsen og se tidslinjen nedenfor:

 

I udbuddet blev fire europæiske konsortier prækvalificeret til at give tilbud. Ved tilbudsfristens udløb ultimo 2018, var der dog kun én tilbudsgiver (ALBA, Tyskland), som fremsendte et tilbud. De øvrige så sig ikke i stand til at opfylde de opstillede krav.

Umiddelbart før parterne var klar til at indgå aftale med ALBA, nedbrændte ALBAs helt nybyggede anlæg, som var udset til at modtage det danske plastaffald. ALBA tilbagekaldte derfor sit tilbud med henvisning til force majeure. I stedet fremsendte de et alternativt tilbud om behandling på et andet ALBA-ejet anlæg i Tyskland. Vilkårene i det alternative tilbud levede dog ikke op til kravene i udbuddet.

Renosyd vurderede i sommeren 2019 de tekniske og økonomiske vilkår i det alternative tilbud som så forringede, at de ikke var interessante: Der opnås ikke en højere eller bedre genanvendelse end den nuværende, men omkostningen stiger til gengæld betydeligt.

Tidslinje i CLEAN-forløbet

 • Oktober 2018: Kun en af de fire prækvalificerede tilbudsgivere valgte at afgive tilbud: ALBA, Tyskland. ALBA kunne leve op til udbuddets høje sorteringskrav på deres nybyggede anlæg i Marl, som blev taget i brug i slutningen af 2018.
 • November 2018-februar 2019: Teknisk afklaring af det modtagne tilbud.
 • 21. marts: Tilbuddet med efterfølgende præciseringer fra ALBA blev præsenteret for de deltagende kommuner.
 • 23. april: Anlægget i Marl nedbrændte, mens deltagerne i udbuddet forberedte processen for accept i deres respektive kommuner.
 • Maj: ALBA tilbød umiddelbart efter, at modtage affaldet på deres anlæg i Braunschweig, men på ændrede vilkår. De ændrede vilkår indebar lavere udsorteringsgrad, og højere omkostning.
 • 13. juni: Renosyd meddelte CLEAN d. 13. juni, at de ændrede vilkår ikke var acceptable.
 • Juni-juli: CLEAN og Bech-Bruun gennemførte i løbet af sommeren en dialog med ALBA med henblik på afklaring af det alternative tilbud. Afklaringen indebar dels en redegørelse for de forhøjede priser, og hvorvidt de ændrede vilkår var konditionsmæssige (gyldige i forhold til udbudsloven).
 • 5. august: Bech-Bruun anbefaler annullering af udbud, da tilbud ikke vurderes konditionsmæssigt. Nyt udbud kan gennemføres relativt hurtigt, med udgangspunkt i materialet fra første udbud.
 • 12. august: CLEAN beslutter at nedlægge projektet efter tilbagemelding fra flere af de største deltagere, blandt andet Københavns Kommune. De havde på grund af udløb af eksisterende kontrakter allerede i juni været nødsaget til iværksætte deres egen udbudsproces.