Ofte stillede spørgsmål pga. manglende tømning

Efteråret og vinteren bringer særlige udfordringer for vores chauffører. Foruden mørket kan vejret på denne årstid bringe sne, slud og isslag, hvilket giver et markant forværret arbejdsmiljø, hvis adgangsvejen til beholderen ikke ryddes og saltes eller gruses, samt hvis låget ikke holdes fri for sne. Det er særlig vigtigt at rydde og salte eller gruse, hvis dine beholdere hentes inde på din grund. I det tilfælde skal du også være opmærksom på, at der skal være tilstrækkelig belysning på den strækning chaufføren tilbagelægger på din grund.

Huskeregler for afhentning af affald i vinterperioden

Det er vigtigt, at du: 

  • tænder lyset i den mørke tid
  • rydder og salter eller gruser fortov og eventuelt adgangsvejen ind til beholderne i mindst 1 meters bredde, hvis du er tilmeldt tømning på grunden (standplads)
  • fjerner sne fra beholderlåget
  • ikke skovler sne op foran beholderen eller på adgangsvejen
  • sørger for, at der ikke er en snevold mellem vejen og beholderen
  • rydder og salter privat fællesvej eller privat vej i mindst 3,5 meters bredde, så skraldebilen kan køre på vejen

Få svar på mange andre spørgsmål i forbindelse med sne og is herunder.

Og husk, at er du stadig i tvivl, når du har læst nedenstående, så kontakt os på kundeservice@renosyd.dk eller på 86525211.


Jeg har ryddet og saltet mit fortov. Hvorfor har jeg ikke fået tømt?

Det kan enten være en forglemmelse fra renovatørens side, eller også er det vejens beskaffenhed, der er et problem. Hvor vejen ikke er ryddet for sne og/eller er isbelagt, kan resultatet være, at vi må opgive.


Jeg har tilkøbt afhentning fra en standplads ved huset, men har ikke fået tømt.

Det kan enten være en forglemmelse fra renovatørens side, eller også er det adgangsvejens beskaffenhed, der er et problem. Der kan nå at falde megen sne, fra at du har ryddet til renovatøren kommer. Sikkerheden for at få tømt i dårligt vejr er større, når beholderen er sat ud til vejen.


Jeg har tilkøbt afhentning fra en standplads ved huset, men har ikke fået tømt. Skal jeg så ikke refunderes for den manglende tømning?

Du betaler i renovationstaksten for at vi kommer på din adresse, henter affald og emballager og behandler det, der er blevet afhentet. I tider som disse kører renovatøren ofte forgæves. Den enkelte grundejer bliver ikke præsenteret for en regning for forgæves kørsel, ligesom merforbruget af tid ikke faktureres for de kunder, som får tømt under de besværlige forhold. Al restaffald og emballage som skulle være hentet ved den ordinære tømning, vil blive afhentet, selv om enkelte tømningsdage springes over.


Hvorfor er vejen ikke blevet ryddet? 

Kommunerne arbejder på højtryk for at holde vejene farbare og prioriterer hovedfærdselsårerne først. Villaveje bliver typisk nedprioriteret. På kommunens hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvordan din vej prioriteres. Vær opmærksom på, at hvis der er tale om en privat fællesvej er det grundejernes ansvar, at få ryddet vejen, og sikre at den har en sådan beskaffenhed, at det er forsvarligt at færdes for renovatøren. Du kan finde flere oplysninger på http://www.vejogpark.odder.dk/ og https://www.skanderborg.dk/Service/Skanderborg-Update/Sne-is-og-frost.aspx.
Postbilen kan godt komme frem, hvorfor kan skraldebilen ikke?
Der er stor forskel på at køre en lille person- eller varebil og en lastbil op og ned ad glatte og bakkede veje. Udskridnings- og påkørselsrisikoen er meget større med den store bil, og derfor er renovatøren tilbageholdende med at prøve, hvis de er i tvivl. Det er altså et spørgsmål om sikkerhed.
Jeg har ikke fået tømt. Må jeg stille en sæk med affald ved siden af? Du må gerne stille restaffald ved siden af i en hvilken som helst sæk.Emballagerne kan vi desværre ikke håndtere i sække, så hvis du ikke kan have dem i din emballagebeholder, må vi bede dig gemme dem til beholderen er blevet tømt, og du får plads i beholderen igen, eller bruge miljøstationerne til de overskydende mængder.


Når jeg nu ikke har fået de tømninger, jeg er berettiget til, skal jeg så ikke have penge tilbage?

Jeg har ikke fået det, jeg har betalt for. Du betaler i renovationstaksten for at vi kommer på din adresse, henter affaldet og behandler det, der er blevet afhentet. I tider som disse kører renovatøren ofte forgæves. Den enkelte grundejer bliver ikke præsenteret for en regning for forgæves kørsel, ligesom merforbruget af tid ikke faktureres for de kunder, som får tømt under de besværlige forhold. Al restaffald og emballage som skulle være hentet ved den ordinære tømning, vil blive afhentet, selv om enkelte tømningsdage springes over.


Er det ikke bare fordi, at skraldemanden prøver at slippe over hvor gærdet er lavest. Han får vel løn alligevel?

Ingen renovationsarbejder har fordel af at undlade at foretage tømning, for han ved, at han mange uger fremover kommer til at arbejde ekstraordinært for at fjerne det affald, der har hobet sig op. Al restaffald og emballage som skulle være hentet ved den ordinære tømning, vil blive afhentet, selv om enkelte tømningsdage springes over.


Hvorfor sætter I ikke bare en container op for enden af vejen, så kan vi kan aflevere i den? 

Vi overvejer denne mulighed i situationer, hvor glatføret står på i usædvanlig mange uger. Problemet med opstilling af containere i det offentlige rum er imidlertid, at det tiltrækker andet affald: Pludselig står der en sofa, eller der bliver henkastet byggeaffald. Dette giver anledning til mange omkostninger og regningen vil altid falde tilbage på borgeren.


Hvorfor kan jeg ikke komme med mit restaffald på genbrugspladsen?

Kommunen er forpligtet til at hente restaffald hjemme hos folk. Der er benyttelsespligt for denne ordning. Det er ikke hensigtsmæssigt, at folk selv kører rundt med større portioner restaffald, da det er behæftet med en vis sundhedsrisiko at transportere letfordærveligt affald. Det kræver specielle biler og fagfolk at håndtere denne type affald forsvarligt. Men I perioder med ekstremt vintervejr har vi dog undtagelsesvis fået lov til at opsætte containere på centrale steder til indsamling af restaffald. I sådanne tilfælde vil vi annoncere det på vores hjemmeside, samt i dagspressen.


Hvorfor kører I ikke ud med en sæk? Eller sender en med posten? Nu skal jeg jo selv bekoste en sæk.

Langt de fleste husholdninger ligger inde med en almindelig sort eller klar sæk. Vi har en aftale med renovatøren om, at ekstra affald, der måtte være opstået på grund af manglende tømning ved vejrligssituationer kan stilles ved siden af i en hvilken som helst sæk, og så vil den blive taget med ved næste ordinære tømning. En rulle sække koster max. 15 kr. dvs. ca. 1,50 kr. pr sæk. At sende en sæk med posten koster 24,50 kr. + de omkostninger der ligger i administrativ tid på forsendelse. At sende en bil ud med en sæk er endnu dyrere. Omkostninger som disse vil altid falde tilbage på kunderne. Derfor er det også den billigste løsning for vores kunder, at de selv lægger en sæk til. Hvis skraldemanden ikke kan tømme pga. sne og is, vil han ofte heller ikke være i stand til at kunne lægge en sæk.


Hvornår kan vi forvente, at få tømt, når vi er blevet sprunget over pga. dårligt føre?

Renovatøren laver en indkøringsplan for de manglende tømninger og du kan forvente at få tømt i løbet af et par dage. Du vil til enhver tid kunne stille en sæk med affald ved siden af din beholder, hvis du er blevet sprunget over og ikke har fået tømt til tiden.


Kan I ikke sende en SMS/PUSH besked om hvornår I kommer?

Vores SMS system og APP kan desværre ikke håndtere individuelle udsendelser til enkelte adresser endnu, men systemet er under udvikling.


Kan I ikke bare ringe og sige, hvornår vi får tømt?

Vi tømmer hos mere end 32.000 husstande. Vi kan ikke ringe til dem alle, og selv om vi gerne ville, har vi ikke alle telefonnumrene. Proceduren er, at vi kører det forsømte ind, og at du får tømt senest på næste ordinære tømningsdag.
Kan I så ikke sende et brev med oplysninger om næste tømningsdag
Proceduren er, at vi kører det forsømte ind, men at du får tømt senest på næste ordinære tømningsdag. Vi tømmer hos mere end 32.000 husstande. At sende et brev med posten koster 8 kr. + de omkostninger der ligger i administrativ tid på forsendelse. Omkostninger som disse vil altid falde tilbage på kunderne.


Kan I ikke lave et system, så I kan holde øje med hvem der får tømt og ikke tømt?

Jo det har vi. Vi bruger systemet ved kundehenvendelser til bedre at kunne vurdere, hvordan vi løser kundens udfordringer.
Systemet er under udvikling og på sigt, vil du også som kunde kunne se, hvornår du har fået tømt samt af hvilken årsag renovatøren ikke har kunnet tømme, hvis det er tilfældet.


Er det ikke uforsvarligt at have affaldet stående så længe?

Selv om der ikke bliver tømt, sikrer de lave minusgrader, at udendørs opbevaring er uden nævneværdige hygiejnemæssige risici. Efter vor vurdering vil en effektiv emballering og en fornuftig opbevaring sagtens kunne sikre, at affaldet alene udgør et æstetisk problem. Sække giver desuden den ekstra udfordring at dyr ofte vil ødelægge sækkene. Vi kan her kun anbefale at sækkene først stilles frem på den ordinere tømningsdag og indtil da opbevares i udhus, skur eller lignende. Beklageligvis må sækkene tages tilbage såfremt tømningen ikke kan gennemføres. Såfremt adresser har haft affald stående i 4 uger, vil vi gerne bede om at få besked fra kunderne. Vi vil så forsøge at iværksætte alternativ indsamling fra disse adresser.

Hvorfor kan min restaffaldsbeholder tømmes, når min papirbeholder f.eks. ikke kan?

Chaufførerne på bilerne foretager en individuel vurdering af, hvornår det er forsvarligt at færdes på vejen ud fra et sæt retningslinjer. Men der kan naturligt være forskelle i deres vurdering, især da bilerne ikke er der på samme tid.
Hvorfor kan papirmandskabet bevæge sig på vejen, når det andet mandskab ikke kan? Mandskabet foretager en individuel vurdering af, hvornår det er forsvarligt at færdes på vejen ud fra et sæt retningslinjer. Men der kan naturligt være forskelle i deres vurdering, især da bilerne ikke er der på samme tid.


Hvorfor kan jeg ikke selv vælge hvem der kommer og tømmer hos os? Hvorfor skal I have monopol?

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger. Der er benyttelsespligt for denne ordning. Det er altså som følge af dansk affaldslovgivning, at valget af renovatør er en kommunal opgave, og det er også derfor, at du som udgangspunkt ikke kan aflevere affaldet på genbrugspladserne.


Hvor finder jeg reglerne for, hvornår skraldemanden må tømme?

Reglerne finder du i Arbejdstilsynets vejledning D.2.24 fra juli 2009 om indretning og brug af dagrenovationssystemer. Du kan også finde oplysninger og gode råd på vores og kommunernes hjemmesider.


Vil I virkelig være det her bekendt? Er det ikke rasende dårlig service?

Vi forsøger at yde bedst mulig service, og beklager naturligvis de gener det unormale vintervejr foranlediger. Vi orienterer i medierne og på vor hjemmeside www.renosyd.dk, at affaldet vil blive tømt, når forholdene tillader det. Vi er godt klar over at det kræver stor tålmodighed fra vore kunders side, men selv om der ikke bliver tømt, sikrer de lave minusgrader i disse dage også en udendørs opbevaring uden nævneværdige hygiejnemæssige risici. Efter vor vurdering vil en effektiv emballering og en fornuftig opbevaring sagtens kunne sikre, at affaldet alene udgør et æstetisk problem. Affald, der ikke er blevet indsamlet ved ordinær tømning, vil blive afhentet senest ved næste tømning.