Mere Natur - Mindre Affald

Vi har i Renosyd sammen med vores ejerkommuner Skanderborg og Odder ambitiøse målsætninger om klima, biodiversitet og reduktion af affaldsmængder. I 2021 gennemførte vi sammen med Odder Kommune og Økologiens Have pilotprojektet "Danmarks største kvashegn", der gennem lokalt engagement skulle øge Odderborgernes viden om natur, biodiversitet og mindre affald.

Hvordan kan en naturbaseret løsning reducere mængden af affald med 14 kg pr. borger i to østjyske kommuner?

Projektet viste sig at have en betydelig gennemslagskraft i forhold til at engagere mange borgere i natur- og affaldsagendaen. 
Pilotprojektets potentiale har i 2022-23 arbejdet med at skabe bedre natur og mere læring - med særligt fokus på byzoner og børn.

Kvashegn etableres i projektet Mere natur – Mindre affald, hvis formål det er at etablere 2 km kvashegn i 2022 og 2023 i Odder og Skanderborg Kommuner. Hegnene opføres på skoler og hos lokale og grønne fællesskaber og indgår som led i den grønne omstilling:
Som omdrejningspunkt for forøgelse af biodiversitet i byzoner og som forebyggelse af, at ressourcer bliver til affald.

Vi er repræsenteret i EU projekt

Pr. 1. juni 2022 igangsatte og underskrev vi vores deltagelse og partnerskab i EU Life projektet Circular Economy Beyond Waste. Støtten gik til lønmidler til personale. 

Renosyd bidrager ind i CEBW ved pilotprojekter og deres opskalering, som arbejder med, at borgere i vores ejerkommuner skal producere mindre affald. Det gør vi bl.a. ved at påvirke borgernes adfærd fx ved at facilitere og igangsætte projekter, der kan tjene som gode eksempler og være trædesten for en dybere dialog og debat om affald og forbrug.

Der står blandt andet i CEBW's beskrivelse:

”Målet er at reducere mængden af ​​affald, der genereres pr. borger ved at påvirke deres adfærd og affaldspraksis. Projekterne under CEBW arbejder med husholdninger, genbrugsstationer samt børn og unge voksne. De vil primært fokusere på at reducere restaffald, madaffald, haveaffald, små/stort brændbart affald fra genbrugspladserne samt øge mængden af ​​genbrugt affald. Derfor fokuserer projektet på at øge borgernes bevidsthed om, hvordan deres adfærd har direkte indflydelse på affaldsproduktion/forebyggelse. Projektet vil guide, hvordan man kan reducere individuelle affaldsmængder.”

Mere Natur – Mindre Affald” er en videreførelse og markant udvidelse af de oprindelige ambitioner i CEBW, som også er til gavn for CEBW. ”Mere Natur – Mindre Affald” er udviklet i forlængelse af pilotprojektet Danmarks Største Kvashegn, som Renosyd initierede i 2021. Efter pilotprojektet har vores ejerkommuner Skanderborg og Odder udtrykt ønske om at indgå i et samarbejde, hvor det påtænkte haveaffaldsprojekt skaleres yderligere.

”Mere natur - Mindre affald” har tre ligeværdige målsætninger:

  • Mindre affald - Fra affald til værdi
  • Mere biodiversitet i byzoner
  • Lokale fællesskaber om affald og grøn omstilling

Vi tror på stærke partnerskaber

Som følge af projektets markante udvidelse er ressourceindsatsen og omkostninger betydeligt forøget i forhold til de oprindelige tanker. Skanderborg og Odder Kommuner har bidraget med en del finansiering. Men for at sikre dækning for øgede omkostninger – og under hensyntagen til projektets fokus også på biodiversitet – har Renosyd for at realisere projektets potentialer fået økonomisk bistand fra Nordisk Ministerråd i programmet Naturbaserede løsninger i Norden.